Reglement

Reglement 2024-2025

 


Art 1 - Lidmaatschap

Om lid te worden van Koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzw moet men voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de leeftijd van minstens 2,5 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de inschrijving ; met uitzondering van de peuter die deelneemt aan de lessen `baby en ouder`(1 jaar). 
  Hier geldt als voorwaarde dat de peuter kan lopen.
 • het lidgeld dat door de raad van bestuur vastgesteld werd, betalen.

Na betaling van het lidgeld, is de gymnast geldig verzekerd en wordt de gymnast toegelaten tot de turnlessen waarvoor hij/zij is ingeschreven.

Het lidmaatschap omvat een volledig turnseizoen (september tot en met juni). Tussentijdse aansluiting is enkel mogelijk in januari, dit heeft geen invloed op bovenstaande voorwaarden. 


Indien de gymnast stopt in de loop van het seizoen, kan het lidgeld niet worden teruggevorderd. 


Bij overmacht kan evenwel steeds een vraag tot gedeeltelijke teruggave worden gesteld. Het bestuur beslist autonoom over deze vraag en tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 


Competitie gymnasten moeten in orde zijn met bijkomende clubkledij (training en turnpak) om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden.


Art 2 - Rechten en plichten van de leden 

Het lidmaatschap wordt bevestigd door het invullen van het online inschrijvingsformulier en de betaling van het lidgeld. Hierna krijgt u toegang tot het platform op de website van de gymnastiek federatie. 


De gymnast kan 

 • deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en aan de lessen van de groep waartoe hij  behoort
 • klachten en/of suggesties steeds meedelen aan de lesgevers of aan een bestuurslid. Je klacht en/of idee zal in de eerst volgende vergadering worden besproken en het verslag zal u dan eerstdaags worden medegedeeld
 • Zijn bezwaar uiten bij een trainer of bestuurslid over het maken en/of verspreiden van foto’s of filmpjes gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen. Tijdens een aantal wedstrijden worden er ook foto’s gemaakt door professionele fotografen. Hier hebben wij als vereniging geen invloed op.


Van de gymnast wordt verwacht dat hij/zij 

 • tijdig op de trainingen verschijnt (minimum 10 minuten voor het begin van de les)
 • de toestellen helpt opzetten voor de les en helpt opruimen na de les. Na elke les worden alle toestellen en toebehoren steeds terug op hun plaats gezet in de bergruimte, tenzij de leiding uitdrukkelijk andere instructies geeft. 
 • tijdens het plaatsen en het opruimen van de toestellen sportschoenen draagt.
 • lange haren samenbindt.
 • niet turnen met sportschoenen maar wel met turnpantoffels (plooibare zooltjes) of blootsvoets. Turnen op kousen is verboden.
 • de lessen volgt in aangepaste turnkledij:
  Turnpak, short met T-shirt of training. T-shirts van de club zijn verkrijgbaar in de sportzaal voor  € 11,00.
  Het dragen van juwelen tijdens de turnles is verboden, dit om kwetsuren te voorkomen.
 • Blessures meldt aan de lesgevers. Als de blessure het niet toelaat kan er niet meegeturnd worden.
 • niet rookt in het sportcentrum Wembley.
 • de turnzaal niet zonder toestemming van de lesgever verlaten.
 • de lessen volgen zoals ze gegeven worden door de lesgever. Dit betreft zowel de inhoud als de vorm ervan.
 • Geen frisdrank of alcoholisch drank nuttigt in de sportzaal (water of sportdrank kan wel).


bijkomende verplichting voor  de competitie-gymnast

 • deelnemen aan alle trainingen.
  Afwezigheid dient steeds gemeld te worden aan de train(st)ers.
 • behoudens overmacht of ziekte, deelnemen aan de wedstrijden aangeduid door de train(st)ers. Bij ziekte dient zo snel mogelijk een doktersattest te worden afgeleverd bij de trainer. De kosten bij latere annulaties, zonder geldige reden, zullen doorgerekend worden aan de gymnast (bv. boetes, inschrijvingsgeld, deelname sportkamp ...).
 • Indien de gymnast stopt in de loop van het seizoen, kan het lidgeld/ gelden of voorschotten van sportkampen/kledij niet worden teruggevorderd. 
 • het dragen van het clubuniform (training + turnpak) tijdens de wedstrijden.


Van de ouders vragen wij

 • kinderen jonger dan 12 jaar te begeleiden tot in de sportzaal en tijdig af te halen. Indien men om één of andere reden belet is, dient men steeds de train(st)er te verwittigen. Wie door overmacht zijn/haar dochter/zoon niet tijdig kan afhalen, kan de train(st)er bereiken via het algemene telefoonnummer van het sportcentrum Wembley  056 27 81 20.
 • kleuters een zakdoek en een proper broekje mee te geven. Zorg er tevens voor dat uw kleuter thuis naar het toilet is geweest voor de les begint. 
 • Van de ouders vragen we ze het afzetten en ophalen respecteren, zoals nader uitgelegd wegens de corona regels. 


Art 3- Verantwoordelijkheden 

 • De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen. Help dit te voorkomen door alle kledij te voorzien van een naam. 
 • De vereniging is enkel verantwoordelijk voor de opvang van de leden tijdens de trainingen. 
 • Wij kunnen buiten de trainingen niet fungeren als kinderopvang. Voor en na de trainingen zijn er dus geen gymnasten toegelaten in de turnzaal.


Art 4 - Sancties 

 • Bij overtredingen van het reglement of in geval van zware fouten of tekortkomingen kan door het bestuur van KTV Kortrijk vzw een sanctie of schorsing worden uitgesproken.
 • Kleinere inbreuken (storen van de lessen, veelvuldig te laat komen, roken tijdens de trainingen, ....) kunnen gesanctioneerd worden door de train(st)ers. 
 • Grotere of herhaalde inbreuken (met opzet schade berokkenen aan de belangen van de vereniging, bewust weigeren om het reglement na te leven, diefstal of vernieling van het materiaal, ...) kunnen door de train(st)ers  voorgelegd worden aan het bestuur. Het bestuur zal de betreffende gymnasten en ouders schriftelijk op de hoogte brengen van de inbreuken.
  De ouders en de betrokken gymnast kunnen op eenvoudig verzoek gehoord worden door het bestuur. Indien de inbreuken na dit schrijven blijven bestaan, houdt het bestuur zich het recht voor om de gymnast te schorsen voor één of meerdere weken of de gymnast te weigeren voor verdere deelname aan de lessen en de kosten te verhalen.
 • Het niet voldoen aan de financiële verplichtingen (bv. betaling lidgeld) zal automatisch leiden tot het ontslag van de gymnast. Zij/hij zal dan niet meer aan de lessen mogen deelnemen. 


Namens het bestuur van Koninklijke Turnvereniging Kortrijk  vzw.

Reglement 2024-2025