Reglement

Reglement 2022-2023

 


Art 1 - Lidmaatschap


Om lid te worden van Koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzw moet men voldoen aan volgende voorwaarden:


• de leeftijd van minstens 2,5 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de inschrijving met uitzondering van de peuter die deelneemt aan de lessen `peuter en ouder` (1 jaar).
Hier geldt de voorwaarde dat de peuter kan lopen.

 

• het lidgeld dat door de raad van bestuur vastgesteld werd, betalen.


Na betaling van het lidgeld, is de gymnast geldig verzekerd en wordt de gymnast toegelaten tot de turnlessen waarvoor hij/zij is ingeschreven.


Er is geen proefles mogelijk.


Het lidmaatschap omvat een volledig turnseizoen (september tot juni). Tussentijdse aansluiting is niet mogelijk. 


De club kan beslissen om een groep te schrappen als er minder dan 6 leden zijn ingeschreven in de groep. 


Indien de gymnast stopt in de loop van het seizoen, kan het lidgeld niet worden teruggevorderd. Bij overmacht kan evenwel steeds een vraag tot gedeeltelijke teruggave worden gesteld. Het bestuur beslist autonoom over deze vraag en tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 


Competitiegymnasten moeten in orde zijn met bijkomende clubkledij (training en turnpak) om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden.

 

Art 2 - Rechten en plichten van de leden

 


Het lidmaatschap wordt bevestigd door de uitreiking van een lidkaart op basis van alle geldende normen. Deze lidkaart zal ook gelden als bewijs van verzekering bij de uitoefening van de verschillende activiteiten bij de Koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzw.De gymnast kan


 • deelnemen aan de activiteiten van de vereniging

 • deelnemen aan de lessen van de groep waartoe hij behoort

 • klachten en/of suggesties steeds meededelen aan de lesgevers of aan een bestuurslid. Je klacht en/of idee zal in de eerst volgende vergadering worden besproken en het verslag zal u dan eerstdaags worden medegedeeld.

 • Zijn bezwaar uiten bij een trainer of bestuurslid over het maken en/of verspreiden van foto’s of filmpjes gemaakt tijden trainingen , wedstrijden en evenementen. Tijdens een aantal wedstrijden worden er ook foto’s gemaakt door professionele fotografen. Hier hebben wij als vereniging geen invloed op.


Van de gymnast wordt verwacht dat hij/zij


 • tijdig op de trainingen verschijnt (minimum 10 minuten voor het begin van de les)

 • de toestellen helpt opzetten voor de les en helpt opruimen na de les. Na elke les worden alle toestellen en toebehoren steeds terug op hun plaats gezet in de bergruimte, tenzij de leiding uitdrukkelijk andere instructies geeft.

 • tijdens het plaatsen en het opruimen van de toestellen sportschoenen draagt.

 • lange haren samenbindt.

 • niet turnt met sportschoenen, maar wel met turnpantoffels (plooibare zooltjes) of blootsvoets. Turnen op kousen is verboden.

 • de lessen volgt in aangepaste turnkledij:
  Turnpak, short met T-shirt of training. T-shirts van de club zijn verkrijgbaar in de sportzaal voor € 10,00.
  Het dragen van juwelen tijdens de turnles is verboden, dit om kwetsuren te voorkomen.


 • blessures meldt aan de lesgevers. Als de blessure het niet toelaat kan er niet meegeturnd worden.


 • niet rookt in het sportcentrum Wembley.

 • de turnzaal niet zonder toestemming van de lesgever verlaat.


 • de lessen volgt zoals ze gegeven worden door de lesgever. Dit betreft zowel de inhoud als de vorm ervan.

 • geen frisdrank of alcoholisch drank nuttigt in de sportzaal (water of sportdrank kan wel).


 


bijkomende verplichting van de competitie-gymnast


 • deelnemen aan alle trainingen.
  Afwezigheid dient steeds gemeld te worden aan train(st)ers.

 • behoudens overmacht of ziekte, deelnemen aan de wedstrijden aangeduid door de train(st)ers. Bij ziekte dient zo snel mogelijk een doktersattest te worden afgeleverd bij de trainer. De kosten bij latere annulaties, zonder geldige reden, kunnen doorgerekend worden aan de gymnast (bv. boetes, inschrijvingsgeld, ...).

 • het dragen van het clubuniform (training + turnpak) tijdens de wedstrijden.


Van de ouders vragen wij


 • kinderen jonger dan 12 jaar te begeleiden tot in de sportzaal en tijdig af te halen. Indien men om één of andere reden belet is, dient men steeds de train(st)er te verwittigen. Wie door overmacht zijn/haar dochter/zoon niet tijdig kan afhalen kan de train(st)er bereiken via het algemeen telefoonnummer van het sportcentrum Wembley 056 27 81 20.


 • kleuters een zakdoek en een proper broekje mee te geven. Zorg er tevens voor dat uw kleuter naar de toilet is geweest voor de les begint.


 

Art 3- Verantwoordelijkheden


 • De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen. Help dit te voorkomen door alle kledij te naamtekenen.

 • De vereniging is enkel verantwoordelijk voor de opvang van de leden tijdens de trainingen.

 • Wij kunnen buiten de trainingen niet fungeren als kinderopvang. Voor en na de trainingen zijn er dus geen gymnasten toegelaten in de turnzaal.


 

Art 4 - Sancties

 

 • Bij overtredingen van het reglement of in geval van zware fouten of tekortkomingen kan door het bestuur van KTV kortrijk vzw een sanctie of schorsing worden uitgesproken.

  • Kleinere inbreuken (storen van de lessen, veelvuldig te laat komen, roken tijdens de trainingen, ....) kunnen gesanctioneerd worden door de train(st)ers.
 •  
  • Grotere of herhaalde inbreuken (met opzet schade berokkenen aan de belangen van de vereniging, bewust weigeren om het reglement na te leven, diefstal of vernieling van het materiaal, ...) kunnen door de de train(st)ers voorgelegd worden aan het bestuur. Het bestuur zal de betreffende gymnasten en ouders schriftelijk op de hoogte brengen van de inbreuken.
   De ouders en de betrokken gymnast kunnen op eenvoudig verzoek gehoord worden door het bestuur. Indien de inbreuken na dit schrijven blijven bestaan, houdt het bestuur zich het recht voor om de gymnast te schorsen voor één of meerdere weken of de gymnast te weigeren voor verder deelname aan de lessen en de kosten te verhalen.

 • Het niet voldoen aan de financiële verplichtingen (bv. betaling lidgeld) zal automatisch leiden tot het ontslag van de gymnast. Zij/hij zal dan niet meer aan de lessen mogen deelnemen.

 Namens het bestuur van Koninklijke Turnvereniging Kortrijk  vzw