ktvkortrijk©2018 • Privacy Policy • Terms of Use
     

 

Nieuws

 

 

Folder 2019-2020

Download onze folder!

 

 

• Volg onze vereniging op Facebook

 

 

 

 

 

 

KONINKLIJKE TURNVERENIGING KORTRIJK VZW

 

Koninklijke Turnvereniging Kortrijk

 

 

 

Informatieplicht

 

Wet van 03.07.2005 op het vrijwilligerswerk

 

Informatie voor vrijwilligers

1. Organisatie

naam

Koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzw

adres

Filips van de Elzaslaan 118 - 8500 Kortrijk

telefoonnummer

0496 497 857

email

info@ktvkortrijk.be

sociale doelstelling

De vereniging heeft tot doel de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden te bevorderen door de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van de diverse disciplines binnen de sport, en dit voor alle leeftijden, zowel op recreatief als competitief vlak binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht..

juridisch statuut

vzw

Ondernemingsnr: 0844295225

Verantwoordelijke gemandateerde

naam

Evelien Goddaer

functie

Voorzitter

Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'

naam

Evelien goddaer

functie

Voorzitter

Verantwoordelijke die moet verwittigd worden bij ongevallen

naam

Stefanie Opsommer

functie

Secretaris

telefoon en
e-mail

0497 70 81 60 - info@ktvkortrijk.be

 

2. Verzekeringen

Elke vrijwilliger van de Koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand.

Basiswaarborgen "burgerlijke aansprakelijkheid" (met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid) Voor alle leden: Chartis - polis 2.009.845

Basiswaarborgen "lichamelijke schade bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten"

Basiswaarborgen "rechtsbijstand"
Voor alle andere leden: Chartis - polis nummer 2.009.845

Gedetailleerde informatie over de verzekeringswaarborgen kan je hier nalezen in de polis

 

3. Vergoedingen

De koninklijke Turnvereniging Kortrijk vzwhanteert een gemengd systeem.
Voor lesgevers betaalt KTV Kortrijk een forfaitaire vergoeding. Het tarief is afhankelijk van het aantal jaren ervaring binnen de club, en van de opleidingen die de lesgever volgde.
Deze vergoeding is beperkt tot de wettelijk vastgestelde maxima.
Voor niet-lesgevers betaalt PPW vzw de reële kosten mits de juiste bewijsstukken worden overhandigd (factuur, kasticket, kostennota).

4. Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk aan derden veroorzaakt, behalve bij bedrog, zware fout of eerder gewoonlijke dan toevallig voorkomende lichte fout.

5. Geheimhoudingsplicht

Krachtens artikel 458 van het Strafwetboek is een vrijwilliger verplicht om informatie die eigen is aan de vereniging, geheim te houden, tenzij de wet anders verplicht of de vrijwilliger een getuigenis moet afleggen. KTV Kortrijk verwacht van haar vrijwilligers dat zij deze geheimhouding respecteren.

 

6. Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, op de afbakening van zijn werkveld en werktijden, op een contactpunt bij conflictsituaties, op de noodzakelijke uitrusting, en op aangepaste vorming en bijscholing,... De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger inzake het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van het activiteitsveld,...

Randinformatie

Het wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005) is op 8 juni 2006 gestemd in de Kamer. De krachtlijnen ervan zijn:

  • een definitie van vrijwilligerswerk;
  • de eerder voorziene organisatienota is vervangen door "vormvrije informatieplicht" waarin de vijf kernelement behouden blijven. De organisatie is vrij deze info individueel, collectief, mondeling of schriftelijk te verstrekken maar moet in geval van betwisting kunnen bewijzen dat die info inderdaad beschikbaar is;
  • de immuniteit van de vrijwilliger: hij kan niet persoonlijk (burgerrechtelijk) aansprakelijk worden gesteld voor zijn fout waardoor hij schade veroorzaakt aan derden;
  • kostenvergoedingen: de kwartaalgrens is afgeschaft en maakt plaats voor een maximum bedrag per dag en per jaar;
  • het arbeidsrecht is niet expliciet van toepassing op vrijwilligerswerk, behalve indien het gaat om 'beschermende elementen'; activiteiten op zondag, feestdagen enz. kunnen dus, maar controle is mogelijk bij een vermoeden van misbruik;

De wet op de rechten van de vrijwilligers wordt in zijn geheel van toepassing op 1 augustus 2006. De artikels 5 (aansprakelijkheidsregeling), 6 (verzekeringsplicht) en 8bis (verzekering BA-motorrijtuigen) worden pas van kracht op 1 januari 2007.

Er volgen nu nog een reeks praktische uitvoeringsbesluiten.